Programmet gör skillnad både för dig och din verksamhet

  • Det har både ett inre personligt och yttre verksamhetsperspektiv. Det ger synliga och mätbara effekter i deltagarnas verksamheter.
  • ROI – inom programtiden (12 mån) skapar deltagarna mätbara effekter i verksamheten som minst motsvarar programmets totala kostnad.
  • Att leverera resultat i sina befintliga ledningsroller här och nu har visat sig ge en intern raketkarriär. I de senaste programmen har ca 50 % av deltagarna fått nya eller utvidgade uppdrag under eller efter programmet.
  • Personlig utveckling, du når din fulla potential i förhållande till din professionella roll.
  • Inlärning och utveckling sker i en loop mellan program och verksamhet, det genererar resultat nu och över tiden.

4FP Academy 2019

Öppet program • Stockholm
Programledare, Janne Carlsson och Bella Magnusson

16-18 januari – 3 dagar
MODUL 1 Passagen: Jag och uppdraget
• Ökad förståelse för det egna inre ”operativsystemet” och dess relation till det yttre systemet och den egna professionella rollen. Koppla på de egna drivkrafterna.

11-13 februari – 3 dagar
MODUL 2 Passagen: VERKLIGHETEN
• Formulera ett extraordinärt resultat (EOR) som är relevant för verksamheten och som har ett inre ägarskap.

11-13 mars – 3 dagar
MODUL 3 Passagen: FRAMTIDEN
•  Göra en förändringsdesign som konkret anger vad och hur framtidsbilden ska bli verklighet.

26-27 augusti – 2 dagar
MODUL 4 Passagen: AGERA
• Identifiera och hantera de blockeringar som uppstått i det praktiska förändringsarbetet på hemmaplan. Tillförsel av konkreta verktyg som ger energi och systematik i det egna utvecklingsuppdraget.

9-10 december – 2 dagar
MODUL 5 Passagen: FULLFÖLJA
• Att orka gå hela varvet runt, förverkliga sitt EOR och manifestera förändringen på riktigt.

Mellan modulerna sker agerande på hemmaplan som löpande stöds genom individuell handledning, statusrapporter och webbaserad feedback.Uppföljningsstrukturen ger möjlighet för deltagaren att få on line coaching av programledarna exakt när behovet finns

Plats Stockholm
Kostnad Program 120 000 SEK, exklusive moms, kost och logi

JAG VILL BOKA EN PLATS!

– Hjälp ledare att behärska de krafter som måste samverka i en förändring

Nämligen de Yttre Krafterna i form av den ”produktionsapparat” och den kompetens som organisationen förfogar över samt de Inre Krafterna i form av den motivation individerna i organisationen uppbådar samt den kultur som råder.

Det är på många sätt lönlöst att försöka utveckla den ena av dessa krafter utan att samtidigt stötta med den andra. Eftersom få ledare till fullo behärskar båda så kommer de flesta stöta på blockeringar.

4FP har utvecklat en unik metod som fungerar som stöd för företag och organisationer som ställer sig frågan om vi ska göra det nödvändiga eller om vi ska utforska det möjliga. I svårt läge måste varje ledare och ledning ställa sig den frågan.  Många blandar ihop det nödvändiga och det möjliga eftersom redan det nödvändiga upplevs som oerhört tufft. Det beror på att den metodik som används för att utveckla företag och organisationer inte längre fungerar tillfredsställande. 4FP har utvecklat en unik metod som fungerar som stöd för företag och organisationer. Kärnan i denna metod är ett antal modeller som knyter ihop de Yttre och Inre krafterna på ett sätt som gör att man kan komma förbi de blockeringar som man tidigare undvikit.

För att stötta enskilda ledare som fått en ny utmanande roll, ett nytt kritiskt uppdrag eller kanske utsetts till projektledare för ett riktigt utmanande förändringsprojekt, erbjuder 4FP ett öppet program med start i januari. Det är en integrerad process där deltagarna genomför sina personliga utmaningar – sina Extra Ordinära Resultat (EOR) – under loppet av de 12 månader programmet löper. Detta garanterar 4FP!

Fredrik Palmgren är en av Business Wellness Groups grundare. 4FP är numera ett av företagen i gruppen

Förändring på riktigt

snurrsnurr

I Academy For Full Potential tar du med dig ett utvecklingsuppdrag där du under programmets gång ska leverera konkreta verksamhetsresultat som minst motsvarar den totala kostnaden för programmet.

Programmet har en systematisk metodik som stegvis tar deltagarna varvet runt – det säkerställer att varje individ når sitt ExtraOrdinära Resultat (EOR).